ÖZET

AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARI
Bu çalışmada, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı klavuz alınarak Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme politikaları ele alınmıştır.
Araştırma kapsamında; Avrupa Komisyonu dil politikası çalışmaları, Avrupa Birliğine uyum süreci kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu çalışmaları, Türkiye’de yabancı dil öğretimi politikaları ve Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme politikaları incelenerek Türkiye’deki yabancı dil öğretimindeki eksiklikler tespit edilmiş ve  Avrupa Birliği (AB)’nin yabancı dil politikası ile uyumlu, öğretmeni merkeze alan yerli ve milli bir eğitim modeli önerisi getirilmiştir.
Çalışma kapsamında, Türkiye’de yabancı dil eğitim politikasının betimlenmesi amacıyla  tanımlayıcı nitelikte kesitsel bir araştırma yürütülmüştür. Nitel veri toplama aracı olarak açık uçlu anket çalışması yapılarak geliştirilen görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma  kapsamında elde edilen veriler  NVivo programı ile analiz edilerek anket sorularına verilen cevapların kullanım sıklık oranları, kelime bulutu ve harita ağacı sonuçları çıkartılmıştır.
NVivo sonuçlarına göre anket sorularına verilen cevaplar açısından yabancı dil öğretmen görüşleri arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Genel olarak ankete katılan yabancı dil öğretmenleri Türkiye’nin yabancı dil eğitim politikasını yetersiz olarak nitelemektedirler. Yabancı dil öğretmenlerinin çoğunluğunun, geleneksel öğretmen profiline uygun bir öğretim yöntemi uyguladıkları; konuşma becerilerinin ve alan bilgilerinin yetersiz olduğu; ayrıca yabancı dil öğretmen aday seçimlerinin ve yabancı dil öğretmeni olma kıstaslarının gözden geçirilerek ihtiyaca uygun biçimde yeniden tanımlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, eğitim, politika, öğretmen, öğrenen, ortak çerçeve programı.

ABSTRACT

FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION POLICIES IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES

In this study, foreign language teacher training policies in Turkey have been discussed with reference to the Common European Framework of Reference for Languages.

In the scope of the research, studies of language policy by the European Commission, studies of the Ministry of National Education and the Council of Higher Education, the foreign language teaching policies and foreign language teacher training policies in Turkey have been examined within the process of integration into the European Union, A domestic and national model of education, which takes to its center teachers integrated with the foreign language policy in Europe, has been introduced.

In the framework of the study, a cross-sectional study has been carried out in a descriptive way in order to describe the foreign language education policy in Turkey. Questionnaire forms have been used as a qualitative data collection tool developed with open ended questions. The data obtained in the research have been analyzed with NVivo program and the frequency ratios, word cloud and mapper results of the answers given to the questionnaires have been taken.

According to NVivo results, there are differences between foreign language teachers opinions in terms of the answers given to the questionnaires. In general, the foreign language teachers who participate in the questionnaire describe Turkeys foreign language education policy as inadequate. It has been concluded that most of the foreign language teachers apply teaching methods appropriate for the traditional teacher profile, that the speaking skills and the field knowledge are inadequate and that foreign language teacher candidates' elections and the criteria of being a foreign language teacher have to be reassessed in order to be appropriately defined.
Key words: Foreign language, education, policy, teacher, learner, common european framework

>>>Tezi indirmek için tıklayınız>>>